×


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki , podstawowe zasady, sposób prowadzenia, funkcjonowania i świadczenia usług drogą elektroniczna serwisu internetowego pod adresem https:\\omnibus24.net
2. Właścicielem Serwisu jest spółka OTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671691, REGON: 367000783, NIP: PL5272804086, kapitał zakładowy 100 000 zł całkowicie opłacony.
3. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

§ 2 Definicje
1. Waluta Wirtualna - zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym, zapewniające możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej, które nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani też instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ale może zostać przeniesione na inną osobę w systemie teleinformatycznym albo poza nim; lista Walut Wirtualnych, którymi obrót dopuszczony jest przez Serwis określona jest w Załączniku 1 do Regulaminu.
2. Usługodawca –Właściciel Serwisu.
3. Użytkownik – zweryfikowany podmiot korzystający z Serwisu.
4. Usługi - usługi dotyczące lub związane z kupnem i sprzedażą Walut wirtualnych, poprzez pośredniczenie w kojarzeniu Użytkowników z ofertami dostępnymi na rynku Serwisu Transakcji obejmujących Waluty Wirtualne oraz inne usługi umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu.
5. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem regulująca zasady korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
6. Serwis - strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem: https:\\omnibus24.net wraz z podstronami.
7. Transakcja - umowa sprzedaży (zbycia labo nabycia) Waluty Wirtualnej w zamian za inną Walutę Wirtualną, albo w zamian za Środki Pieniężne zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikami.
8. Dane Logowania - adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika.
9. Konto - konto Użytkownika w Serwisie.
10. Środki Pieniężne - waluta polska (PLN) oraz waluty obce określone w Załączniku 2 do Regulaminu.
11. Panel Użytkownika - Usługa dostępna po zalogowaniu się na Konto polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi niezbędnych do zarządzania Kontem i korzystaniem z pozostałych Usług, w szczególności Usługi obejmującej zawieranie Transakcji.

§ 3 Rejestracja Użytkownika i Konto
1. W celu korzystania z Usług, Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji.
2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i podać w nim wymagane dane, w tym dane osobowe i Dane Logowania.
3. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych. Zabronione jest dodawanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza rejestracyjnego, zakończenia zakładania i aktywacji Konta oraz rozpoczęcia korzystania z Usług niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także akceptacja linku aktywacyjnego wysłanego przez Serwis na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania.
6. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby.
7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
8. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych wymaganych w procedurze zakładania Konta, jeżeli uległy one zmianie. Użytkownik aktualizuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym poprzez dokonanie aktualizacji profilu Użytkownika.
9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta lub Serwisu dla tego Użytkownika.

§ 4 Zawieranie Transakcji za pośrednictwem Serwisu
1. Zawarcie i wykonanie Transakcji jest możliwe po spełnieniu przez Użytkownika następujących wymogów:
a) dokonanie pełnej rejestracji Użytkownika i założenie Konta;
b) zalogowanie się przez Użytkownika na Konto z użyciem Danych Logowania;
c) złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji.
2. Okres zaewidencjonowania Wirtualnej Waluty jest uzależniony od wymaganej liczby potwierdzeń i jest zróżnicowany w zależności od wybranej Waluty Wirtualnej.
3. Złożenie dyspozycji zawarcia Transakcji następuje poprzez wybranie i określenie wszystkich wymaganych elementów i formy Transakcji (w szczególności ceny i ilości nabywanej albo zbywanej Waluty Wirtualnej).
4. Czas na wykonanie Transakcji od momentu zaksięgowania środków wynosi nie więcej niż 72h w przypadku nabycia Bitcoinów oraz nie więcej niż 24h w przypadku Transakcji polegającej na wymianie Bitcoinów na inną Walutę Wirtualną.
5. Serwis nie gwarantuje zysku na zmianie różnicy kursowej Waluty Wirtualnej.

§ 5 Wypłata Walut Wirtualnych
1. Wypłata Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie następuje poprzez złożenie dyspozycji wypłaty Waluty Wirtualnej:
a) na adres wskazany przez Użytkownika – w przypadku wypłaty w postaci Waluty Wirtualnej
b) na numer rachunku wskazany przez Użytkownika – w przypadku wypłaty w postaci Środków Pieniężnach
2. Wypłaty, o których mowa w § 5 ust. 1, nastąpić mogą jedynie na rachunek bankowy lub adres, których Użytkownik jest właścicielem. W przypadku wypłaty Środków Pieniężnych w gotówce, mogą zostać one podjęte jedynie przez Użytkownika legitymującego się dokumentem tożsamości. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wypłatą Środków Pieniężnych, w tym koszty przekazów pocztowych, pokrywać będzie Użytkownik.
3. Okres zaewidencjonowania Wirtualnej Waluty na adresie wskazanym przez Użytkownika jest uzależniony od wymaganej liczby potwierdzeń i jest zróżnicowany w zależności od wybranej Waluty Wirtualnej.
4. Czas na wykonanie wypłaty, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b) wynosi do siedmiu dni od momentu przyjęcia dyspozycji.

§ 6 Pozostałe obowiązki Użytkownika
1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Usługodawcy, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.
2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami i powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet z poszanowaniem praw osób trzecich.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w dobrej wierze. W przypadku wykrycia błędów w oprogramowaniu serwisu Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaobserwowanych błędach, oraz od powstrzymania się od wykorzystania znalezionego błędu na niekorzyść Usługodawcy lub innych Użytkowników.
4. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i materiałów, które mogą być wymagane przez Usługodawcę w związku z Transakcją. Usługodawca ma prawo do odmowy albo wstrzymania realizacji transakcji albo zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie dostarczy w odpowiednim czasie informacji i materiałów wymaganych przez Usługodawcę.

§ 7 Odpłatność Usług
1. Świadczenie Usług odbywa się odpłatnie.
2. Opłata za świadczone Usługi pobierana jest automatycznie z Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie w wykonania danej Transakcji.
3. Szczegółowe zasady pobierania i wysokość opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji.

WPŁATA SPREAD
Pakiet ICO  od 0 zł

1,50%
Pakiet MICRO   do 25000zł 4,00%
Pakiet STANDARD od 25001zł do 100000zł  3,50%
Pakiet BIZNES od 100001zł   3,00%


4. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu.


§ 8 Szczególne procedury w zakresie bezpieczeństwa Transakcji
1. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przed przyjęciem Transakcji do realizacji, w szczególności podejrzenia, że Transakcja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa lub której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, Usługodawca ma prawo: (i) dokonać dodatkowej weryfikacji Użytkownika dokonującego Transakcji; lub (ii) odmówić przyprowadzenia Transakcji;
2. Dodatkowa weryfikacja Użytkownika przez Usługodawcę może polegać w szczególności na zobowiązaniu Użytkownika do przesłania przez Użytkownika skanu dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, a jeżeli okaże się to niewystarczające, także innego dokumentu zawierającego dane Użytkownika w celu uzupełnienia lub weryfikacji udostępnionych danych dotyczących tożsamości Użytkownika .
3. Dane Użytkownika, podane podczas procesu zakładania Konta i weryfikacji muszą być tożsame z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik dokonuje zasilenia konta.
4. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji Użytkownika, wątpliwości co do przestępczego charakteru Transakcji nie zostaną usunięte, w szczególności nie dojdzie do ustalenia tożsamości Użytkownika, albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w zakresie dokonania Transakcji nie jest obarczone wadą, Usługodawca odmówi przeprowadzenia Transakcji.
5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika i usunięcie wątpliwości co do przestępczego charakteru Transakcji stanowi podstawę do realizacji Transakcji przez Użytkownika poddanego procesowi weryfikacji.
6. Późniejsza realizacja Transakcji po uprzednim przeprowadzeniu procedury weryfikacji następuje z przyjęciem kursu pomiędzy odpowiednimi Walutami Wirtualnymi, jaki obowiązywał w chwili złożenia dyspozycji przeprowadzenia Transakcji, a żadnej ze stron Transakcji nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
7. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w trakcie realizacji Transakcji albo po zrealizowaniu Transakcji, w szczególności podejrzenia że Transakcja może mieć związek z popełnieniem przestępstwa lub której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, Usługodawca ma prawo: (i) dokonać dodatkowej weryfikacji Użytkownika dokonującego Transakcji; lub (ii) wstrzymać realizację Transakcji - przez co rozumie się czasowe ograniczenie dysponowania i korzystania z części wartości majątkowych zaewidencjonowanych na Koncie, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia Transakcji przez Użytkowników; albo (iii) zablokować Konto Użytkownika - przez co rozumie się czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zaewidencjonowanych ulokowanych przez Użytkownika na Koncie; do czasu usunięcia wątpliwości w drodze weryfikacji Użytkownika lub prawomocnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
8. Wstrzymanie wykonania Transakcji lub zablokowanie Konta następuje na wniosek lub w wyniku jakiegokolwiek orzeczenia jakiegokolwiek organu Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek innej instytucję powołanej do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska), z którego wynika taki obowiązek. Wstrzymanie realizacji Transakcji lub zablokowanie Konta Użytkownika może nastąpić również na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej.
9. W przypadku wykonania Transakcji po uprzednim wstrzymaniu realizacji Transakcji lub zablokowaniu Konta Użytkownika następuje z przyjęciem kursu pomiędzy odpowiednimi Walutami Wirtualnymi, który obowiązywał w chwili złożenia dyspozycji przeprowadzenia Transakcji, a żadnej ze stron Transakcji nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
10. Usługodawca informuje niezwłocznie strony Transakcji o odmowie realizacji Transakcji, wstrzymaniu realizacji Transakcji albo zablokowaniu Konta.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług wynikające pośrednio lub bezpośrednio ze zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej, takich jak powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, lub ze zdarzeń zbliżonych do siły wyższej, a którym Usługodawca nie mógł się sprzeciwić ani zapobiec, takich jak wojna czy stan wyjątkowy.
2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za – wynikające z okoliczności, którym Usługodawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł zapobiec - opóźnienia, błędy lub przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z zakłóceń wykorzystywanego przez Użytkownika połączenia z Internetem, nieleżących po stronie Usługodawcy usterek sprzętu, zakłóceń połączeń telekomunikacyjnych, błędów oprogramowania, lub które są skutkiem niedozwolonej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich, bądź wynikają z wszelkich innych zakłóceń w działaniu urządzeń czy przerw w dostawie prądu
3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Użytkownika zysku albo za poniesienie przez Użytkownika straty związanej lub wynikającej z kupna lub sprzedaży Walut Wirtualnych za pośrednictwem Serwisu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za popełniane przez Użytkowników czyny zabronione. W sytuacji popełnienia przez Użytkownika czynu zabronionego przy użyciu Waluty Wirtualnej nabytej lub sprzedanej za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca na uzasadnione i ostateczne żądanie organów ścigania i sądów powszechnych jest zobowiązany do udostępnienia danych Użytkownika i danych transakcji.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje potencjalne ryzyka związane z działalnością innych Użytkowników wykorzystujących fałszywe dane lub fałszywą tożsamość. Ze względu na to, że weryfikacja Użytkowników za pośrednictwem Internetu jest ograniczona, Usługodawca nie może i nie potwierdza wszystkich danych przekazywanych mu przez każdego Użytkownika.
6. Usługodawca ma prawo do zawieszenia działania Serwisu w przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W takiej sytuacji, informacja o zawieszeniu działania Serwisu oraz planowanym terminie jego wznowienia zostanie zamieszczona na stronach Serwisu ze stosowym wyprzedzeniem. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu Serwisu w takiej sytuacji była jak najkrótsza.

§10 Wymagania techniczne
1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
a) sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
b) przeglądarki obsługującej [HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 10 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 (lub nowszej wersji) albo Google Chrome 34 (lub nowszej wersji)],
c) JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści).
3. Do korzystania z Serwisu rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w polityce cookies.
4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

§11 Umowa; odstąpienie i wypowiedzenie Umowy; usunięcie Konta
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą z chwilą dokonania pełnej rejestracji Użytkownika i utworzenia Konta. Na podstawie Umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, w ramach którego może korzystać z Usług.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym nie przewiduje się minimalnego okresu na jaki zostaje zawarta.
3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Właściciela Serwisu wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku skorzystania z Usług przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje.
4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Umowa rozwiązuje się nie wcześniej niż z chwilą wykonania wszystkich dyspozycji zawarcia Transakcji zleconych przez Użytkownika przez doręczeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności lub przepisów prawa Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wysłanego na adres siedziby Właściciela Serwisu wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
7. W okresie wypowiedzenia Użytkownik nie ma prawa składania dyspozycji realizacji Transakcji.
8. W przypadku rozwiązania Umowy w wyniku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, Usługodawca usuwa Konto i zobowiązany jest do wypłaty Użytkownikowi wolnych (nieobjętych żadną Transakcją) Walut Wirtualnych zaewidencjonowanych na Koncie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§ 12 Dane osobowe i Polityka Prywatności
Szczegółowe regulacje w zakresie ochrony prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, określone są w Polityce Prywatności Serwisu.

§ 13 Tryb postępowania reklamacyjnego
1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
a) Drogą mailową na adres:  complaints@omnibus24.net
b) w formie pisemnej na adres wskazany § 1 ust. 2,
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca poinformuje Użytkownika o: (i) przyczynie opóźnienia, (ii) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, (iii) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.
4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Usługodawca powiadomi Użytkownika w formie w jakiej reklamacja została zgłoszona.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z upływem siedmiu dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że dla Transakcji rozpoczętych przed wejściem w życie zmian stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. Użytkownik przy pierwszym (od dnia wejście w życie zmian Regulaminu) logowaniu w Serwisie zostanie poinformowany o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji nowego brzmienie Regulaminu jest tożsame z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
2. Świadczenie Usługi podlega prawu polskiemu.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym według właściwości wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Informacja o ryzyku


Kryptowaluty, „waluty" wirtualne, „waluty" cyfrowe nie są „pieniądzem elektronicznym" w rozumieniu prawa.

To cyfrowa reprezentacja umownej wśród jej użytkowników wartości, która nie jest emitowana i gwarantowana przez żaden bank centralny na świecie (np. polski złoty emituje Narodowy Bank Polski). „Waluta" wirtualna jest używana jako imitacja pieniądza, jeśli dwie strony transakcji tak między sobą uzgodnią.

Jednak nie jest to waluta (tak jak np. złoty). Poprawnym określeniem jest „waluta" wirtualna, pseudowaluta, nibywaluta, kryptowaluta. W większości przypadków nie wiadomo, kto stoi za daną „walutą" wirtualną, ponieważ działa ona według komputerowego programu, algorytmu.

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, „waluty" wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy. Mogą one być przenoszone, przechowywane albo podlegać handlowi elektronicznemu.Zanim zainwestujeszPosiadanie „walut" wirtualnych wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności.

Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży. „Waluty" wirtualne mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę „walut" wirtualnych lub infrastrukturę użytkownika. Dla przykładu w październiku 2016 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zakończył działalność jeden z największych w Polsce serwisów wymiany „walut" wirtualnych. Dochodzenie roszczeń i odzyskanie środków przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe.

Ryzyko związane z brakiem gwarancji. Środki utrzymywane w „walutach" wirtualnych nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.

Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności. „Waluty" wirtualne nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych. Nie są też prawnym środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w „walutach" wirtualnych, nawet jeżeli wcześniej je akceptowały.

Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w „waluty" wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej, co – dodatkowo ze względu na opisane wyżej specyficzne rodzaje ryzyka – może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora. Jeżeli tego typu sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, jedyną formą ochrony będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego) nie mają prawnych możliwości pomocy. Znacznym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń jest to, że podmioty obracające „walutami" wirtualnymi działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników.

Ryzyko związane z dużą zmiennością ceny. Dotychczas ceny „walut" wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pojedyncze transakcje „walutami" wirtualnymi mogą istotnie wpływać na kształtowanie się ceny.


REJESTRACJA

Zarejestruj się i zarabiaj z giełdą bitcoin Omnibus24

Kliknij, aby zalogować się do Panelu inwestora. Kupuj, sprzedawaj na giełdzie Bitcoin omnibus24

Nie masz jeszcze konta? Skorzystaj z formularza rejestracji i zacznij zarabiać razem z giełdą kryptowalut Omnibus24

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA
NA GIEŁDZIE
KRYPTOWALUT OMNIBUS24
SĄ SZYFROWANE SSL


Pomimo wszelkich działań przykładanych przez giełdę kryptowalut Omnibus24 do bezpieczeństwa całej platformy, jesteśmy zmuszeni poinformować, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut. Inwestując narażasz się na ryzyko związane z możliwością utraty wirtualnych środków (np. Bitcoin-ów), gdyż „Waluty" wirtualne" (kryptowaluty) mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot zarządzający giełdą kryptowalut lub na komputer użytkownika. Odzyskanie środków z giełdy kryptowalut przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe. Środki utrzymywane w kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi. Całą treść informacji o ryzyku znajdziesz tutaj