×

Polityka prywatności

Operator serwisu Omnibus24.net szanuje prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających witryny spółki i dokłada wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe. Nasza Polityka Prywatności powstała w celu wyjaśnienia, jak chronimy dane osobowe i finansowe inwestorów. Dane osobowe inwestorów wykorzystujemy wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności i nie użyczamy ani nie sprzedajemy ich osobom trzecim.
By otworzyć rachunek w naszym serwisie, należy wypełnić wniosek zawierający dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, by zachować bezpieczeństwo danych inwestorów. Naszą zasadą jest nieujawnianie danych inwestorów bez ich zgody osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Podanie nam niedokładnych lub niekompletnych danych może skutkować utratą jakości obsługi lub brakiem dostępu do naszego serwisu.

§ 1 Definicje

Administrator - administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.), jest OTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671691, REGON: 367000783, NIP: 367000783, kapitał zakładowy 100 000 zł.
Dane osobowe – dane osobowe użytkowników są przechowywane w celu korzystania z serwisu.
Operator – OTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671691, REGON: 367000783, NIP: 367000783, kapitał zakładowy 100 000 zł całkowicie opłacony.
Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem: https:\\omnibus24.net wraz z podstronami (zwany również „Stroną internetową”)
Usługi – usługi dotyczące lub związane z kupnem i sprzedażą Walut wirtualnych, poprzez pośredniczenie w kojarzeniu Użytkowników z ofertami dostępnymi na rynku Serwisu Transakcji obejmujących Waluty Wirtualne oraz inne usługi umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu.
Użytkownik – zweryfikowany podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2 Zasady zbierania Danych osobowych Użytkownika

Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług wymaga od Użytkowników udostępnienia swoich Danych osobowych.
Operator zbiera informacje udzielone dobrowolnie przez Użytkownika oraz informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Operator może również rejestrować dane w trakcie kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
Dane osobowe zebrane od Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że (i) Użytkownik wyraził na to zgodę; (ii) jest to wymagane przepisami prawa; oraz (iii) jest to konieczne w celu świadczenia Usług, w szczególności udzielania wsparcia technicznego, przetwarzania płatności lub innych usług.

§ 3 Zakres Danych osobowych oraz przetwarzanie Danych osobowych


W ramach świadczenia Usług Operator może wymagać od Użytkownika podania następujących Danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, wypełnionego formularz AML

§ 4 Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych celem ich zmiany i/lub aktualizacji.
Użytkownik ma prawo zwrócenia się z prośbą o wprowadzenie zmian, aktualizacji, sprostowania swoich danych osobowych, czasowe lub trwałe wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie takich danych w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub nie są już wymagane do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.
W przypadku zmiany dowolnych Danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu aktualizację Danych osobowych znajdujących się na jego koncie.
Użytkownik ma prawo usunięcia swoich Danych osobowych w dowolnym czasie.
Administrator może odmówić usunięcia Danych osobowych Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Świadczenia Usług lub dowolnych przepisów prawa, a zachowanie Danych osobowych jest niezbędne do zbadania takich okoliczności oraz określenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 5 Zastrzeżenia

Operator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych inwestorów, jeśli wymagają tego przepisy prawa oraz jeśli zostanie uznane, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony praw Serwisu i/lub w celu poddania się orzeczeniu w postępowaniu sądowym, nakazowi sądu lub wnioskom stron w procesie sądowym. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub utratę danych osobowych w wyniku stosowania plików cookie w witrynach, do których nie posiada on dostępu i których nie kontroluje. Nie ponosi on również odpowiedzialności za nielegalne lub nieautoryzowane użycie danych osobowych z powodu nadużycia lub ujawnienia haseł w wyniku zaniedbania lub kradzieży.

§ 6 Informacje o plikach cookie „ciasteczkach” oraz dzienniki serwera


Strona internetowa korzysta z plików cookie.
Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki cookie zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu należącym do użytkownika końcowego pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

Oprogramowanie służące do przeglądania Internetu (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa zezwala użytkownikowi na usuwanie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w menu pomoc lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
Pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z Operatorem.
Niektóre informacje o zrachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania strony oraz w celu zapewnienia możliwie najwydajniejszych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są za pomocą adresów URL. Ponadto, przechowywaniu mogą podlegać: data zapytania, czas odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez HTTP, HTTPS, informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP, HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (odnośnik) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika oraz adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami, Operator nie łączy takich danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikowania użytkownika (chyba, że jest to konieczne dla prawidłowego działania Serwisu), a jedynie do celów administrowania serwerem.
DLACZEGO MY

zobacz, dlaczego warto z nami współpracować

REJESTRACJA

Zarejestruj się i zarabiaj razem z nami

Kliknij, aby zalogować się do Panelu inwestora. Kupuj, sprzedawaj i zarabiaj razem z nami.

Nie masz jeszcze konta? Skorzystaj z formularza rejestracji i zacznij zarabiać razem z nami już dzisiaj.

WSZYSTKIE
POŁĄCZENIA SZYFROWANE